طراحی نقشه واقعیت افزوده دهکده طبیعت باراجین قزوین

طراحی نقشه واقعیت افزوده دهکده طبیعت باراجین قزوین

طراحی نقشه واقعیت افزوده یک هنر است که نیاز به مهارت های طراحی گرافیک و تکنیک های خاص دارد.
طراحی نقشه واقعیت افزوده همانند کاتالوگ و بروشور دارای فرایند تولید و ساخت مشابه در ابعاد و حجم کمتر است.
نقشه راهنما توسط تولید کننده یا ارائه دهنده به مصرف کننده و یا مشتری برای معرفی دقیق و راهنمایی  مشتری ارائه می شود.